Miljö- och kvalitetspolicy

Inom JSS arbetar vi i enlighet med följande miljö- och kvalitetspolicy:
• Alla produkter skall uppfylla JSS kvalitetskrav, dokumenterade i “Egenkontroll”.
• All tillverkning skall ske så att minimal miljöpåverkan och önskad kvalitet erhålles.
• Vid konstruktion skall alltid miljöaspekter beaktas och hänsyn skall tas så att konstruktionen uppfyller miljökraven och om möjligt gå längre än specificerade miljökrav.

Som en del i vår policy följer vi FR 2000 som är ett kvalitets- och miljöledningssystem. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Kvalitet är en hjärtefråga

För att säkerställa kvalitet i alla led använder JSS avvikelserapporter, utför egenkontroll av större arbeten, och extern respektive intern avsyning av utfört arbete. Avvikelserapporterna ska identifiera och finna felaktiga moment, händelser m m i tillverkningsprocessen med betydelse för slutproduktens kvalitet. Syftet är givetvis att eliminera dessa problem i kommande projekt. Egenkontrollen utförs enligt JSS standard som bygger på BSK 99 och BKR 03. Denna kontroll hjälper JSS att säkerställa god kvalitet och ger kunden bevis på att noggranna kontroller har utförts.

Den interna och externa avsyningen ska säkerställa att inga felaktiga produkter lämnas ut till kund samt att kunden är nöjd med utfört arbete innan JSS lämnar arbetsplatsen.

Vi värnar om miljön

JSS strävar efter att utföra alla projekt med minimal miljöpåverkan. Aspekter som återvinning, avfallsminimering, och utsläpp till luft och mark beaktas. Vid större projekt görs en miljöutredning där bland annat transporter och val av material ingår.

GDPR

Den information vi behandlar för kunder, leverantörer och underentreprenörer berörs och är nödvändig för byggprojektens administration. Personuppgifterna lagras och hanteras i vårt projektsystem som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning. Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera era personuppgifter, då är ni välkomna att kontakta oss.

Certifikat

Vi har en rad certifikat som revideras löpande:
  • IWS-International Welding Specialist
  • Diploma nr IWS SE0909
  • TR-Stål/N
  • Enligt plan- och bygglagen, Boverkets konstruktionsregler (BKR) samt stålkonstruktioner BSK99, SBS certifieringsregler D1
  • EN1090-2
  • EXC 1,2,3